Cwrdd â Thîm y SWWDTP

Tamar Hodos, Director

Tamar Hodos, Cyfarwyddwr

Mae Tamar yn arweinio a hyrwyddo rhaglen y SWWDTP ar draws y consortiwm yn ei gyfanrwydd gan gyd-weithio â’r UKRI/AHRC ar faterion yn ymwneud â pholisi. Mae hi’n cadeirio’r Bwrdd Gweithredu Rhaglennol, y Bwrdd Gwobrwyo Ysgoloriaethau, Fforwm y Myfyrwyr ac yn mynychu’r Bwrdd Rheolaethol.

Archeolegydd Canolforol yw Tamar ac eistedda ei diddordebau ymchwil ar ryngwyneb meysydd diwylliannau materol, gweledol a llenyddol. Mae’n ymgymryd â gwaith maes archeolegol gan arwain dadansoddiadau ôl-gloddfaol rhyngddisgyblaethol drwy dynnu ar amrywiaeth o fethodolegau. Mae hefyd ganddi gefndir yn y celfyddydau perfformio fel pianydd cyngerdd). O ganlyniad i hyn, mae ganddi ddealltwriaeth uniongyrchol o amrywiaeth y sgiliau ymchwiliol, yr agweddau, y methodolegau a’r ymarferion sy’n rhan o waith myfyrwyr y SWWDTP. Yn ogystal â hyn, mae ganddi rôl ddinesig ym Mryste fel cadeirydd Pwyllgor Cynghorol y ddinas ar Addysg Grefyddol (SACRE), sef corff statudol Cyngor Dinas Bryste sy’n cefnogi darpariaeth Addysg Grefyddol yn ysgolion Bryste. Mae ei rôl ar y pwyllgor hwn yn golygu ei bod yn ymwneud â materion EDI er mwyn hybu cydraddoldeb a diogelwch mewn cyd-destunau dysgu ac addysgu. Mae’n aelod o Grŵp Cynghorol Prifysgol Bryste ar Ryddid i Lefaru ac o Gyngres y Brifysgol. Mae’r profiadau hyn yn ei galluogi i weithio yn effeithlon â chyd-weithwyr ar draws y consortiwm er mwyn sicrhau bod gan fyfyrwyr ein partneriaeth ddoethurol y gefnogaeth orau sydd ei hagen arnynt drwy gydol eu rhaglenni doethurol.

Email: t.hodos@bristol.ac.uk 


Chantelle Payne, Manager

Chantelle Payne, Rheolwr

Chantelle sy’n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth weithredol a rheolaethol ar gyfer y bartneriaeth ddoethurol. Hi yw’r prif bwynt cyswllt o ran polisi gweithredol a chydweithrediad. Mae Chantelle yn gweithio ym maes addysg uwch, ac yn benodol o fewn prosiectau cydweithredol, ers 9 mlynedd a chyn iddi ymgymryd â’r gwaith hwn, bu’n gweithio yn y sector preifat ym meysydd cyllid a Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS). Tu allan i’r gwaith, mae’n mwyhau ymlacio gyda’i bachgen bach neu ddarllen pan gaiff gyfle.

Email: chantelle.payne@bristol.ac.uk


Luke Thornberry, Hub Administrator

Luke Thornburry, Gweinyddwr yr Hwb

Darpara Luke gefnogaeth weinyddol ar gyfer gweithgareddau rhaglennol y SWWDTP drwy weithio fel pwynt cyswllt i fyfyrwyr a chyd-weithwyr o fewn y consortiwm, gan gynnwys darpar-ymgeiswyr.

Daw Luke ag amrediad o brofiadau o fewn y sector Addysg Uwch i’w rôl bresennol; bu’n gweithio dros Brifysgol Bryste yn y gorffennol yn ogystal â phrifysgolion Reading ac Oxford Brookes. Rhedwr ysbeidiol yw Luke sydd i’w weld yn hyfforddi o amgylch dinas Bryste, ond mae hefyd wrth ei fodd yn ymlacio ar y soffa yng nghwmni llyfr a mẁg o siocled poeth.

Email: swwdtp-enquiries@bristol.ac.uk


Anona Williams, Training & Collaboration Facilitator

Anona Williams, Hwylusydd Hyfforddiant a Chydweithrediad

Mae Anona yn ymuno â’r thîm SWWDTP o Ysgol Cyfrifeg a Chyllid, Prifysgol Bryste lle y bu’n gweithio fel Rheolwr Ymchwil. Cyn hynny, roedd yn gweithio yng Nghyfadran y Celfyddydau fel Cydlynydd Ymchwil, Digwyddiadau a Cyfathrebu. Mae Anona wedi gweithio ochr yn ochr ag ymchwilwyr â chanddynt ystod eang o arbenigeddau er mwyn cynnal digwyddiadau â thraweffaith, hybu ymchwil a sicrhau na chollir unrhyw gyfleodd cyllido. Mae ganddi brofiad tu hwnt i addysg uwch yn sgil ei gwaith blaenorol â Natural History Unit y BBC a thîm cyfathrebu cwmni Dyson. Tu allan i’r gwaith, mae Anona yn ffan o ffilmiau, yn mwynhau mynydda a cheisio creu crochenwaith!

Email: anona.williams@bristol.ac.uk